Monthly Archives

دسامبر 2012

بیش فعالی بهترین درمان

  مرکز فوق تخصصی درمان کودکان و نوجوانان بیش فعال و کم توجه   بیش فعالی/کم توجهی حدود 10 درصد در میان کودکان شیوع…
error: Content is protected !!