روانشناسی تحلیلی برای پی بردن به دلیل شکست های متعدد در زندگی

 

آنان که از اتفاقات ناگوار زندگی خود چیزی نمی آموزند، طبیعت هستی را مجبور می کنند تا آن اتفاقات را تا آنجا که نیاز باشد تکرار کند تا فرد آن چیزی را که آن اتفاقات ناگوار

می خواهند آموزش دهند، یاد گیرد.

آنچه که نفی میکنی تو را شکست میدهد، آنچه که قبول می کنی تو را تغییر میدهد.

بااین برداشت یونگ هرشخصی باناخوداگاه خود باجهان ماورائی پیوندی برقرارمیکنه که ویزه خودشه وکس دیگری دران دخالت نداره اگر اینرا باوردینی یا معنوی ان فرد بدانیم

پس باورهای دینی جمعی قراردادی کاملا بسته به جهان مادی وساخته پرداخته انسانهاست وبا ماورا هیچگونه بستگی نداره.

روانشناسی تحلیلی بر نقشِ افسانه ها و قصه ها یِ دوران باستان در روانِ انسانِ مدرن بسیار تاکید می کند.یکی از نخستین کسانی که به اهمیت و جایگاهِ این موضوع

پی برد روانشناسی سوئیسی به نام کارل گوستاو یونگ بود..شنیدنِ یک روایت و داستان برای مردمِ باستان تنها یک سرگرمیِ ساده نبوده است ، در واقع آنها ساحتی

جدید را با همزاد پنداری با قهرمانانِ داستان ها تجربه می کردند ،تجربه ای که اغلب با فرافکنی ها و البته تحول های درونی همراه بوده است.


هم اکنون نیز روح بشر تشنۀ شنیدن داستان و روایت است .در حقیقتِ جانِ آدمی با شنیدن یک داستان بی آنکه دستخوشِ ملال و رخوتِ جملاتِ اندرز گونه بشود و یا

بخواهد وعظِ واعظانِ بی عمل را تحمل کند به شیوه ای بسیار عمیق از داستان ها تاثیر می پذیرد و عمیق ترین مفاهیمی را که حتی به سختی می توان در کلام آورد را

از طریق بیانهای سمبلیک و نمادین در داستانهای اسطوره ای دریافت می کند.

480017 640088739348837 379667809 n - روانشناسی تحلیلی برای پی بردن به دلیل شکست های متعدد در زندگی


بسیاری از بزرگان و حکیمانِ تاریخ نیز همچون رومی و…برایِ انتقالِ عمیق ترین مفاهیمِ و معانی ، بسیار از تشنگیِ روحِ بشر به روایت و داستان بهره می بردند چرا که به

خوبی به جایگاهِ این مهم در روانِ انسان پی برده بودند.در میزانِ قدرتِ روایت ها همین کافی ست که بگوییم این ابزارِ معجزه گر این توانایی را دارد که دلبستگی ها و

خواسته های ما را متحول کند و یا حتی طرح واره های شناختی تودۀ عزیمی از انسانها را تحتِ تاثیر قرار دهد .

 

سایکوآنالیز از ناخودآگاه شخصیت ما پرده بر می دارد همان بعد تاریکی که سالها در ناخودآگاه ما مدفونش کرده ایم،این جنبه های پنهانی شخصیت ماست که روابط ما را

به بن بست می کشاند،اطرافیان ما را می راند وماع تحقق رویاها وآرزوهایمان میشود.

 

تیم متخصص سایکونالیز کلینیک آلومینا از بهترین وپر سابقه ترین متخصصین این رشته در ایران استفاده می کند وامیدواریم که بتوانیم شما را در تحقق رویاهایتان و در

ایجاد و خلق زندگی بهتر یاری دهیم.جهت تعیین نوبت ویزیت با ما تماس بگیرید.


Comments are closed.

error: Content is protected !!