Monthly Archives

آوریل 2013

اندیشیدن در مورد زیبایی

  اندیشیدن در مورد زیبایی توسط آرتور دوبری، تاریخ 26 آوریل2013 داشتن زیبایی به چهره زیبا نیست بلکه باید  زیبایی…

حقیقتی درباره بیش فعالی

  حقیقتی درباره بیش فعالی توسط توماس براون، دکتری در 25 آوریل در طول 15 سال گذشته روانشناسان ودانشمندان علوم اعصاب…